Privacyverklaring

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Taxi Randstad aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Taxi Randstad hecht veel waarde aan een goede omgang van persoonsgegevens van haar bezoekers. We verwerken uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. Taxi Randstad is statutair gevestigd te Zwaanshoek aan de Waltmanstraat 75, staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 28110683 draagt de naam Taxi Randstad is per e-mail te bereiken via info@taxirandstad.nl en telefonisch via (023) 540 05 00. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Taxi Randstad omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Taxi Randstad aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dient u de website te verlaten. Taxi Randstad behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 04-06-2018.  

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u het contactformulier op de website van Taxi Randstad ingevuld hebt. De volgende gegevens zijn verplicht om in te vullen: Voor –en achternaam en e-mailadres. Uw telefoonnummer, het onderwerp en een eventueel tekstbericht zijn optioneel en worden dus enkel verwerkt indien u deze hebt ingevuld. De persoonsgegevens worden in eerste instantie gebruikt om contact op te nemen. Vervolgens worden adresgegevens verzameld, zonder deze gegevens is het niet mogelijk om diensten uit te voeren. Daarnaast om de dienstverlening op klantwaarde af te stemmen kunnen bijvoorbeeld gegevens over de gezondheid verwerkt worden. Indien een klant bijvoorbeeld gehandicapt is zal Taxi Randstad hier vanzelfsprekend rekening mee houden zodat de rit zo aangenaam mogelijk is. Taxi Randstad verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door het bezoeken van Taxi Randstad gaat u akkoord met deze Privacyverklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Bovendien is een aantal gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk voor Taxi Randstad om uitvoering te geven aan de diensten die zij aanbiedt. De gegevens zullen voor een maximale periode van 7 jaar bewaard blijven, tenzij Taxi Randstad op grond van een wettelijke bepaling verplicht is de gegevens langer te bewaren.  

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Taxi Randstad zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Taxi Randstad. Zo worden bijvoorbeeld de gegevens die via het websiteformulier zijn ingevuld verzameld in een boekingssysteem, DCS Dispatch Connect Services. Vanuit dit platform worden de gegevens vervolgens doorgestuurd naar derden (chauffeurs). Daarnaast zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Taxi Randstad op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Onze website bevat links naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Taxi Randstad. Wij hebben dan ook geen toezicht op het privacy beleid dat die website aanhoudt. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Taxi Randstad is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Taxi Randstad raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.  

Beveiliging

Taxi Randstad maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Taxi Randstad ontvangt. Taxi Randstad heeft een SSL-certificaat, wat betekent dat de gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden. Bovendien worden de wachtwoorden elke zes (6) maanden gewijzigd. Daarnaast hebben partijen die samenwerken met het boekingssysteem, denk hierbij aan de chauffeurs of hotels en bedrijven, een geheimhoudingscontract afgesloten ten aanzien van de informatie die betrekking heeft op de betrokkenen.  

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vandaar dat u de mogelijkheid hebt om persoonsgegevens op te vragen via info@taxirandstad.nl of via (023) 540 05 00. Indien u vragen hebt over deze privacyverklaring, dan kunt u evenwel een e-mail sturen naar het bovenstaande e-mailadres. Ingeval van een klacht met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u dit ofwel sturen naar info@taxirandstad.nl ofwel doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).